فرم درخواست عضویت


SCAN001بسمه تعالی

انجمن معلمان ریاضی استان قم

برگ درخواست عضویت

سلام علیکم

اینجانب:..................  فرزند...............   شماره شناسنامه:...............   متولد سال:.............

تقاضای عضویت در انجمن معلمان ریاضی استان قم را دارم.

میزان تحصیلات:               رشته تحصیلی:               گرایش:                 محل اخذ مدرک:

آدرس و شماره تلفن منزل:..................................................   ...........................

آدرس و شماره تلفن محل کار:  ................................................   ............................

شماره تلفن همراه:......................               تخصص و مهارت:..................................

مبلغ100000 ریال( ده هزار تومان) به حساب شماره 0107673234001 به نام انجمن معلمان ریاضی در بانک ملی شعبه حجتیه خیابان ارم قم واریز گردید.

                                                  تاریخ تنظیم:                         امضاء       

 

توجه: لطفا آخرین حکم کارگزینی و فیش بانکی خود را ضمیمه فرمایید.

 

این قسمت توسط انجمن کامل می شود:

    شماره عضویت:..........................                   نوع عضویت:.........................