فرم درخواست عضویت

فرم عضویت را از اینجا دانلود کنید.


فراخوان عضویت

فــراخــوان عـضـویـت

انجمن علمی- آموزشی معلمان ریاضی استان قم

انجمن معلمان ریاضی استان قم، با توجه به اساسنامه انجمن هر سال از بین علاقمندان و صاحب نظران و پیشکسوتان ریاضیات و آمار و معلمان و دبیران فرهیخته دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، استاتید مراکز تربیت معلم، دانشکده های فنی و دانشگاه ها همچنین  دانشجویان ،با اهداف و شرایط ذیل ثبت نام به عمل می آورد.


قبلی1بعدی