اهمیت کاربرد های ریاضی در کتب ریاضی دبیرستان

چکيده – گاه مطالبی درکتب ریاضی مدرسه ای مشاهده می شودکه به علت عدم طرح مساله از آن در  ارزشیابی پایانی از کنارشان به سادگی می گذریم.از جمله این مطالب مباحثی کاربردی و بسیار مهم است،که در علوم دیگر از جمله اقتصادو تولید کاربرد واقعی دارند، مهندسان ، فعالان وتحلیل گران اقتصادی از آنهااستفاده می کنند. از بین این مواردبحث محاسبه نقطه سربه سر تولید است که در کتاب ریاضی اول دبیرستان جهت محاسبه سود یا ضرر یک واحد تولیدی با استفاده از نمودارهای هزینه و درآمد مطرح گردیده است.مبحث مهم دیگر محاسبه سود سپرده های بانکی است که در کتب سال چهارم رشته انسانی و تجربی مطرح گردیده است.

 

یکی از این مسائل که در کتاب ریاضی عمومی سال چهارم دبیرستان ارائه شده محاسبه سودسپرده بانکی با نرخ مشخص وبصورت مرکب پیوسته است .برای حل این مساله فرمولی ارادئه گردیده که دانستن نحوه پیدایش فرمول و استفاده از فرمولهای مشابه در دنیای واقعی موضوع مقاله حاضر است.

دراین مقاله ضمن بررسی وتشریح این مساله کاربردی یعنی محاسبه سود سپرده ها و تسهیلات بانکی و مدلسازی ریاضی آن به نحوه پیدایش یکی از شگفت انگیزترین اعداد یعنی عدد e[1] خواهیم پرداخت.

 

 

كليد واژه- کاربرد رياضی، سود تسهيلات بانکی،مرکب پيوسته، عدد نپر


نیایش ریاضی

نیایش ریاضی

تو با شکوه ترین لحظه موعودی ، همواره دوستت خواهم داشت چرا که : 


به من آموختی که باید ، سپیدیها را مجذور و از سیاهیها جذر گرفت ، زیباییها را در ده به توان ده ضرب کرد و زشتیها را بر آن تقسیم کرد . به من آموختی تا منحنی اکیداً نزولی پشت خمیدة آن پیر زن دردمند را بر صفحة کاهگلی دیوار کلبه اش همواره به خاطر داشته باشم . تو علامت را در تساوی اضلاع مثلث متساوی الاضلاع ، استواری را در مثلث قائم الزاویه و نظم را در قالب تمامی n ضلعیهای منتظم به ما نمایاندی . در محضر بزرگوارت آموختم که باید از همه بدیهای دیگران فاکتور گرفت . آموختم که اعداد حقیقی با در برداشتن اعداد گنگ زیباترند ، چرا که حقیقت زیباست و آموختم که هر روزمان باید نقطة عطفی باشد برای تغییر علامت از منفی به مثبت بی نهایت ، از سرازیری به سمت اعلا و از اکیداً نزولی به سمت اکیداً صعودی ، به سمت مثبت بی نهایت ، به سمت آن حقیقت نامتناهی . آموختم که همه چیز را در قالب اعداد مثبت و در ناحیه اول مثلثاتی که ناحیه مثبتها است ، بررسی کنیم و اکسترمم لطف و صمیمیت ، پاکی و صفا را ماکزیمم در نظر بگیریم و در همان حال ، کینه و نفرت را به سمت صفر میل دهیم . 
تو را همیشه تاریخ سپاس خواهم گفت چرا که در محضر تو آموختم چگونه انسان باشم و در خدمت به دیگران از پارامترهای موجود پا را فراتر نهم و در بینهایت عشق ورزیدن غوطه ور گردم . تو درس زندگی را در قالب فرمولها و روابط منطقی ریاضی به من آموختی و مرا با هنر ریاضی ورزیدن ، مأنوس کردی ، پس : تو را ای بزرگ شخصیت فداکار ، تا ابد دوست خواهم داشت و دعای خیرم را نثار راهت خواهم کرد . 


قبلی1بعدی